ɹǝuɥɔoddn

˙˙˙ɹǝuɥɔoddn ƃuıʇllɐ suuäʞ nu ˙ƃäʌ åd ɹɐʌ uǝɹåʌ ʇʇɐ ǝppoɹʇ ɯos ƃɐɾ ˙ʇƃılsʇöld ʇlǝɥ uǝƃı ʇllɐʞ ɹä ɥɔo ʇǝp ɹɐuƃǝɹ nu

 

jonah

jonah

Träff med kusinerna

High Chaparral

Cowboyfest!

Som pappa

Höstig grill-lunch

Simons blåsning

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.